ןייק הניד - בוציע
 לארשי  -  2014-2015  : ןורחא ןוכדיע.תדעותמה הירוטסהה רחשמ םלועב ומיסקה םינוביבס

 .נ"הספל  1250 תנשמ תיכוכז  תובוכרתמ םייושעה ,שומישב ויהש ,םינוביבס ולגתנ םירצמב

.נ"הספל 700-750 תנשמ םינוביבס לש סרח תוינבת ואצמנ הקיתעה ןוויב

.ןוביבס םיבבוסמ םינבו  תונב םיראתמה  םידכ יבג לע םירויצ ולגתנ ןכו

                                 .(Children's Games with Things/ I. and  p. Opie, 1997 :ךותמ)

.יושע םהמ םירמוחבו הנבמב ,הלעפהה ןפואב  יולת בוביסה ךשמ .ילגופירטנצ חוכמ בבותסמ ןוביבס

   .בוביס ידכ ךות םירצונה םיטקפאמו ,םינוביבס תושופחתמ םשרתהל ןתינ

(תילגנא)תונשה תופשב ןוביבסל תדחוימ הלימ הדעוי  ףאו ,םלועה תונידמ ברב םיצופנ ןוביבס יקחשמ

.ןוביבס ייומד םירחא קחשמ ילכו םיישומיש םיצפח ונמלועב םימייק

.יונ ץפחו קחשמ ילכ  ןוביבסה לש ותילכת


 
:ןויעל םיפסונ םיאשונ

:ל הארשה רוקמכ  םינוביבס
,םיריש

,םיטושיקו םיקחשמ

,תונמא השעמ

םיצלמומ םירתא אקפאק

יתוא בבוסה לע םילימ רפסמspinning top     spinning tops       sevivon      svivon    hanukah   hanuka   chanukah
 הכונח     םינוביבס    ןוביבס     םיקחשמ היכנח הכונח םינוביבס  ןוביבס
dreidel  dreydel  dreydle  dreidle sevivon svivon games spinning top spinning tops